Adatvédelmi nyilatkozat

1.

Az adatkezelő adatai

 

Cégnév: RfQ.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: RfQ.hu Kft.

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-993862

Adószáma: 24171311-1-41

Statisztikai törzsszáma: 24171311-7311-113-01

Székhelye: 1045 Budapest, Virág utca 7.

Elektronikus elérhetősége: info@rfq.hu

Weblapja: www.rfq.hu

2.

Az adatkezelés jogszabályi háttere, fogalmak

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

 

a)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

b)

Polgári Törvénykönyv 75-85. § (személyhez fűződő jogok védelme)

 

c)

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

3.

Meghatározások( e nyilatkozatban alkalmazott fogalmak)

 

a)

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes, vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

 

b)

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

c)

különleges adat:

   

ca)

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

   

cb)

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

   

cc)

jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet olyan adata, amely a nyilvánosság részére nem hozzáférhető adatbázis(ok)ban található és az adat hozzáféréséhez az érintett engedélye szükséges;

 

d)

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

 

e)

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 

f)

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

 

g)

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

h)

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

i)

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

j)

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

k)

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

l)

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

m)

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

n)

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

o)

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

p)

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

q)

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

r)

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

s)

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

t)

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

u)

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

v)

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

w)

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

x)

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4.

Alkalmazási kör

 

A jelen nyilatkozatban foglaltak kiterjednek az RfQ.hu Kft. minden alkalmazottjára és a társasággal kapcsolatba kerülő minden természetes és jogi személyre, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (Érintettre).

5.

A kezelt adatok köre

 

A felhasználó által kötelezően vagy opcionálisan megadott adatok:

 

a)

Adatok regisztrációkor:

   

aa)

Kapcsolattartó adatai

     

Adat megnevezése

kötelező / opció / automatikus

nyilvános / nem nyilvános

Kapcsolattartó személy neve

kötelező

nem nyilvános adat

Kapcsolattartó e-mail címe

kötelező

nem nyilvános adat

Belépési jelszó

automatikus

nem nyilvános adat

Kapcsolattartó telefonszáma

kötelező

nem nyilvános adat

Kapcsolattartó munkahelye

opció

nem nyilvános adat

Kapcsolattartó munkaköre

opció

nem nyilvános adat

   

ab)

Cégadatok

     

Adat megnevezése

kötelező / opció

nyilvános / nem nyilvános

Cégnév

kötelező

nyilvános adat

Irányítószám

kötelező

nyilvános adat

Város

kötelező

nyilvános adat

Utca, házszám

kötelező

nyilvános adat

Megye

kötelező

nyilvános adat

Ország

kötelező

nyilvános adat

Telefonszám

opció

nyilvános adat

Faxszám

opció

nyilvános adat

E-mail

opció

nyilvános adat

Webcím

opció

nyilvános adat

Adószám

opció

választható

Cégjegyzékszám

opció

választható

   

ac)

Egyéb adatok

     

Adat megnevezése

kötelező / opció

nyilvános / nem nyilvános

Üzenet adminisztrátornak

opció

nem nyilvános adat

Üzletkötő kódja

opció

nem nyilvános adat

 

b)

Cégprofil adatok

   

A cégprofilnál további adatokat lehet megadni, de egyik sem kötelező. A cégprofilnál megadott adatok nyilvánosak.

 

c)

Adatok ajánlatkérés feladáskor

   

ca)

Általános adatok

     

Adat megnevezése

kötelező / opció

nyilvános / nem nyilvános

Cím

kötelező

nyilvános

Kategória

kötelező

nyilvános

Kereslet típusa (nyilvános/privát)

kötelező

nyilvános

Rövid leírás

kötelező

nyilvános

Közzétételi dátum

kötelező

nyilvános

Lejárati dátum

kötelező

nyilvános

Leírás

kötelező

nyilvános

Kép csatolása

opció

nyilvános

Csatolmány

opció

nyilvános

Címkék (keresést könnyítik)

opció

nyilvános

ÁSzF elfogadása

kötelező

nem nyilvános adat

   

cb)

Kategória specifikus adatok

     

Ajánlatkérés feladáskor további kategória specifikus adatokat lehet megadni, de egyik sem kötelező.

   

cc)

Ajánlatkérő adatai

     

Adat megnevezése

kötelező / opció

nyilvános / nem nyilvános

Ajánlatkérő neve

opció

nyilvános

Ajánlatkérő e-mail címe

opció

nyilvános

Ajánlatkérő telefonszáma

opció

nyilvános

6.

Adatkezelés időtartama

 

a)

A felhasználó írásbeli kérésére töröljük az adatait. Az adatok törlésére irányuló kérvényezés menete a 7. pontban, a személyes adatok törlése bekezdésben olvasható.

 

b)

Az ajánlatkéréseket lezárásuk után 4 hónapig őrizzük.

7.

Személyes adatok törlése

 

Adatkezelő csakis akkor törli a felhasználó adatait, ha ezt a felhasználó kifejezetten kérvényezi írásban. Írásban kérvényezésnek minősül az email üzenet is, melyet az info@rfq.hu címen fogad az adatkezelő.

8.

Adatbiztonsági intézkedések

 

A jelszavakat md5 algoritmussal kódoltan tároljuk, így azt csakis a felhasználó ismerheti, illetéktelenek kezébe nem juthat.

9.

A regisztráció visszaigazolása és az ajánlatkérések feladása automatikus.

10.

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a regisztrált felhasználókkal történő kapcsolattartás az ajánlatok kiközvetítése, a kereslet és kínálat egymásra találásának elősegítése. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes hozzájárulása, ill. nyilvános adatai esetében tájékoztatás esetén adhat át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

11.

Adatkezelési előírások módosítása

 

a)

Az adatkezelési előírások módosításának jogát Adatkezelő fenntartja.

 

b)

A jelen adatkezelési előírásokat a felhasználók előzetes értesítése mellett az Adatkezelő egyoldalúan módosíthatja. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési előírásokat.

12.

A felhasználók jogai

 

Személyes adataik kezelésével kapcsolatban a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@rfq.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont (7. pont) alatt meghatározottak szerint.

13.

Jogérvényesítési lehetőségek

 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt is gyakorolhatja. Az esetleges jogviták esetére felek kötelezik magukat, hogy elsődlegesen egyeztetés útján kísérelik meg annak rendezését. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén a felek közötti vita rendezésére a PKKB gazdasági kollégiuma illetékes. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetőt az info@rfq.hu e-mail címen.

RfQ.hu Kft.

         

Látogatók

Oldalainkat 47 vendég és 0 tag böngészi

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön az új szolgáltatásokról!